Propozice

Přihlášení k pochodu :

 1. Podáním přihlášky přes registrační formulář nejpozději do 15. 12. 2021
 2. Zaplacením příspěvku na organizaci do 5 – ti dnů od potvrzení registrace.

 Pokud registrace nebude uhrazena do 5-ti dnů od zaslání podkladů k platbě, tak automaticky je celá registrace zrušena. Již nebude zaslána výzva k úhradě. 

Provedením registrace k pochodu souhlasím se zpracováním osobních údajů Pochodnickým spolkem (dle zákona č. 101/2000 Sb.) a se zpracováním a uveřejněním fotografií, na kterých mohu být zachycen, pro účely propagace akce pořadatelem pochodu a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR) ve znění pozdějších předpisů viz. kompletní výpis níže.

Varianta pochodu:

 1. Příspěvek na organizaci pochodu 600,- Kč – v ceně je zahrnuto: Pamětní odznak na stuze s ministužkou na špendlík, dekret k pamětnímu odznaku, celodenní strava, pitný režim.
 2. Příspěvek na organizaci pochodu 300 Kč – v ceně je zahrnuto: Diplom o absolvování pochodu, celodenní strava, pitný režim.

Organizační pokyny k pochodu:

Účastník, jenž je osobou starší 18-ti let, se pochodu účastní na vlastní nebezpečí. Účastníci pochodu mladší 18-ti let se účastní pochodu pouze v doprovodu starší osoby se svolením jejich zákonného zástupce.

Účastník se může na doporučené trase pohybovat pouze vlastní silou a to chůzí a nebo během.  Všechny činnosti a předměty, které mohou ovlivňovat pochod jsou zakázány. Výjimku tvoří turistické hole.

V případě nouze je možno pochod přerušit (např. za účelem ošetření, přivolání pomoci apod.)

Účastník si po celou dobu pochodu nese s sebou organizátorem přidělenou kontrolní kartu s vlastním evidenčním číslem, kterou je povinen předložit označené osobě na kontrolním stanovišti a po absolvování pochodu tuto kartu odevzdat v cíli v místě tomu určeném, zpravidla v místě registrace.

Na trase budou rozmístěna kontrolní stanoviště. Průchod jimi bude sledován organizátory a potvrzen účastníkům na kontrolní kartu. Účastník bude seznámen s rozmístěním kontrolních stanovišť. Při příchodu na kontrolní stanoviště se účastník sám hlásí k osobě označené jako pořadatel a požaduje potvrzení průchodu kontrolou na kontrolní kartu. V případě, že bude funkce pořadatele na kontrolním stanovišti přenesena na třetí osobu, bude na to účastník upozorněn.

Účastník je povinen dodržovat doporučenou trasu. Odbočení je povoleno pouze za účelem doplnění zásob v blízkosti trasy (obchod, restaurační zařízení, studánka, …) a to pouze po veřejných komunikacích nebo turistických trasách.

Účastník je povinen se vybavit bezpečnostními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci za snížených světelných podmínek a to buď reflexní vestou nebo viditelným umístěním reflexních prvků na svůj oděv.

Organizátor se zavazuje poskytnout nebo zajistit účastníkům pochodu při úrazu první pomoc a dopravit je do nejbližšího zdravotního střediska. V případě únavy nebo neschopnosti pokračovat v pochodu z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví účastníka, je účastník pochodu povinen se dopravit do místa určení vlastními prostředky. 

Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR. Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů: Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, zejména dodržování zákazu kouření v lese, způsobování nadměrného hluku a znečišťování lesa odpadky. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, zejména ustanovení týkajících se chodců. Zákon č. 251/2016 Sb. o některých  přestupcích, zejména § 5, 7 a 8 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Dojde-li k porušení pravidel jsou účastníci okamžitě vyloučeni z účasti na pochodu, vyřazeni ze seznamu účastníků pochodu a nedostanou žádnou kompenzaci ani odměnu.
Organizátor pochodu není zodpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození věcí účastníka ani jeho zavazadel, včetně jejich obsahu.

 Nárok na ocenění vzniká:

1.Řádnou registrací a zaplacením příspěvku na organizaci

2.Dodržením pravidel pochodu

3.Projitím trasy pochodu a všemi kontrolními stanovišti

Pamětní odznak na stuze a dekret k pamětnímu odznaku bude vydán každému účastníkovi, který splnil podmínky nároku na ocenění dle zvolené varianty pochodu, po předložení kontrolní karty, okamžitě po absolvování pochodu. Účastníkovi, který se nezúčastní pochodu, pochod nedokončí nebo byl z účasti na pochodu vyloučen pořadatelem pro jeho porušení organizačních pokynů k pochodu, nevzniká nárok na navrácení příspěvku na organizaci nebo udělení ocenění. Případné navrácení příspěvku nebo jeho části je možné jen do 15. 4. 2020 100 % příspěvku  a do 15. 5. 2020  50% příspěvku, a to pouze po předchozí dohodě s organizátorem. 

Organizátor je oprávněn pochod zrušit případně přesunout na jiný termín z důvodu vyšší moci, nepředvídatelných
konkrétních legislativních opatření nebo např. zhoršující se epidemiologické situace.

Pokud budou vládní opatření vyžadovat kontrolu očkování, tak samozřejmě bude kontrola na startu prováděna.

Pokud by vládní opatření neumožnilo fyzické konání pochodu, bude spuštěn pochod jako online varianta. Samozřejmě se budeme snažit o absolvování pochodu standartním způsobem, ale nyní nelze predikovat jaká bude situace v době pochodu. Jako první variantu v případě omezení bychom zkusili přesunout pochod na jiný termín

Pokud máte další otázky, tak se na nás obraťte mailem, nebo telefonicky.

 

Souhlas ze zpracováním osobních údajů
v rámci seznamu účastníků pochodu

Já výše identifikovaný uděluji tímto souhlas Pochodnickému
spolku, se sídlem: Svojsíkova 1090, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČ: 05421101,
který je zapsaný ve veřejném rejstříku spolků pod spisovou značkou: L 10902
vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Správce“), aby
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o
ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou
GDPR) ve znění pozdějších předpisů, zpracovával tyto mé osobní údaje:

 • jméno a příjmení, titul, hodnost
 • datum narození a rodné číslo (RČ),
 • poštovní a elektronická doručovací adresu,
 • telefonní kontakt,
 • číslo účtu a
 • fotografie účastníků pochodu

.         IP adresu

Beru na vědomí, že:

1)      Všechny
výše uvedené údaje je nutné zpracovávat za účelem vedení seznamu účastníků
pochodu, který je podle všeobecných organizačních zásad nutný pro organizaci
pochodu. Seznam účastníků je veden v písemné, tak i v elektronické
podobě, která slouží jako záloha dat. Tento seznam je neveřejný, a je
zpřístupněn pouze členům spolku, a to v sídle spolku nebo v jiném místě,
které určí předseda spolku. Předseda je zároveň odpovědný za jeho ochranu a bezpečné
uložení a je pověřen ke komunikaci s dozorovým úřadem.

2)      Vybrané
údaje ze seznamů účastníku pochodu jsou dále použity za účelem jejich vzájemné
komunikace, komunikace spolku s jednotlivými účastníky pochodu a splnění nezbytných
právních povinností, především pro potřeby vedení účetnictví a sestavování
účetních výkazů ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a pro potřeby sestavování všech povinných výkazů, které
jsou důležité pro chod spolku.

3)      Fotografie
účastníků pochodu z akcí Pochodnického spolku jsou pořizovány a
zpracovávány z důvodu propagace turistiky a Pochodnického spolku na jeho
webových a facebookových stránkách.

4)      Správce
údajů nehodlá osobní údaje vedené v seznamu účastníků pochodu dále pracovávat
pro jiný účel, než pro který byly shromážděny (viz bod 1), 2) a 3)).

5)      Údaje
v seznamu účastníků pochodu budou Správcem zpracovány po dobu nutnou
k vedení daňové evidence. Na údaje a výkazy vedené na základě nezbytných
právních povinností se vážou zákonem stanovené skartační lhůty.

6)      Zpracování
osobních údajů je prováděno pouze Správcem.

7)      S
výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít
kdykoliv zpět, a to písemným oznámením výboru spolku.

8)      Podle
zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět (právo na odvolání
  souhlasu),
 • požadovat po vedení spolku informaci, jaké
  osobní údaje jsou v rámci seznamu členů spolku o Vás zpracovávány,
 • požadovat po vedení spolku vysvětlení ohledně
  zpracování osobních údajů (účel
  a zákonnost zpracování),
 • vznést námitku proti zpracování či právo na
  přenositelnost údajů,
 • vyžádat si u vedení spolku přístup k těmto
  údajům,
 • požadovat po vedení spolku jejich aktualizaci či
  opravu,
 • požadovat po vedení spolku výmaz těchto osobních
  údajů (právo být zapomenut),
 • v případě pochybností o dodržování povinností
  souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se ve věci ochrany osobních
  údajů na vedení spolku nebo na dozorový úřad (právo na vznesení námitky).